I. Bevezetés

Tmlg tevékenységein belül lebonyolított versenyekre a verseny általános feltételei érvényesek s.r.o. , kivéve, ha egy adott verseny speciális szabályai másként nem rendelkeznek. A versenyek általános feltételei rögzítik a regisztráció, a részvétel, a nyeremény átvételének és átadásának feltételeit, valamint ismertetik a pályázók jogait és kötelezettségeit, valamint a személyes adatok védelmének biztosítását a 428/2002 törvény, a személyes adatok védelméről szóló későbbi előírásáoknak meggfogalmazása szerint.

II. Verseny szervezője

 1. A verseny (a továbbiakban: Verseny) szervezője a Tmlg sro ., M. Benku 1761/36, Hlohovec 920 01, azonosítószám: 51 323 621, bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, Sro szakasz , beillesztési sz. 41599/T.
 2. A Verseny Szervezője adja ki a verseny jelen feltételeit és szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).

III. A verseny résztvevői

 1. A versenyen minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarország területén állandó vagy hosszútávú tartózkodási hellyel rendelkezik.
 2. A versenyen nem vehetnek részt olyan személyek, akik munkaviszonyban vagy hasonló munkaviszonyban állnak a verseny szervezőjével és társszervezőjével, illetve olyan résztvevő jogi személyekkel, akik közvetlenül részt vesznek a verseny lebonyolításával és lebonyolításával összefüggő alábbi tevékenységekben: a verseny céljaira vonatkozó adatok előkészítése, feldolgozása és értékelése, valamint a verseny nyerteseinek meghatározása. Ha bebizonyosodik, hogy a verseny nyertese e pont szerinti személy, akkor ennek a személynek a nyereményre való igénye nem áll fenn, a nyereményt nem ez a nyertes adják át, hanem utólag a helyettesítő – a következő nyertes – kapja. sorrendben, jelen versenyszabályzattal összhangban.
 3. A versenyre való jelentkezéssel a versenyző elfogadja ezen verseny összes feltételét.

IV. Versenyszabályok

 1. A Versenyen az vehet részt, aki a versenyhez való részvételhez az alábbi feltételeket teljesíti :
  • A verseny típusától és tartalmától függően teljesíti a verseny feltételeit, pl. válaszol a verseny minden kérdésére, feliratkozik a levelezőlistára stb.
 2. Minden versenyző csak egyszer vesz részt a Versenyben, függetlenül a regisztrációk vagy elindított versenyek számától.
 3. A zsűri legkésőbb a Verseny befejezését követő 10 munkanapon belül döntést hoz, és a Versenyzők közül megállapítja a verseny nyertesét vagy nyerteseit, valamint két helyettesét.

V. Nyeremények

 1. A verseny nyereményei készpénzre nem válthatók.
 2. A verseny résztvevői nem jogosultak nyerni pusztán a versenyen való részvétellel.
 3. Ha a verseny résztvevője megsérti a verseny feltételeit, elveszti nyerési jogát, és a versenyből kizárásra kerül.
 4. A Szervező az egyes  nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.
 5. A nyereményért anyagi kártérítést nem lehet követelni. A nyeremények jogi úton nem követelhetők.
 6. A vonatkozó törvény rendelkezései szerint a nyertes köteles a nyeremény adózásáért. 595/2003 sz. módosított jövedelemadóról. A Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint a nyeremény megszerzésére vonatkozó jövedelemadót, valamint minden egyéb adókötelezettséget, amely a nyeremény nyertes általi megszerzésére vonatkozhat, a nyertes maga fizeti meg. .

VI. A nyeremények kézbesítésének módja

 1. A nyertessel a szervező Facebookon privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot. Abban az esetben, ha a Szervező a Versenyeredmény közzétételétől számított 3 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a nyertessel vagy nyertesekkel, az elveszíti nyerési jogát, és a Szervező a helyettesítővel veszi fel a kapcsolatot.
 2. Ha 3 napon belül a helyetesekkel sem sikerül felvenni a kapcsolatot, elvesztik nyerési jogukat, és a Verseny nyertes megállapítása nélkül ér véget.
 3. A nyertesnek kijelölt versenyző köteles a nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat a Szervező kérésére 3 napon belül megadni. Miután a Szervező megkapja ennek a személynek a kiszállítási adatait, ez a Versenyző lesz a nyertes.
 4. Abban az esetben, ha a nyertesek a jelen szabályzat jelen pontjában foglaltak szerint nem adják meg a Szervezőnek a szükséges adatokat, vagy egyéb feltételt nem teljesítenek, nyerési jogukat elvesztik, megszűnnek nyertesnek lenni, és a Szervező a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el.
 5. Amennyiben a nyertesek a nyeremény átvételéhez nem adják ki hozzájárulásukat, a nyereményről lemondanak, annak átvételéhez hozzájárulását megtagadják, ill. ha a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feltételt nem teljesíti, a következő nyertes a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltétel teljesítése után a Versenyzők közül kisorsolt személy lesz, ha a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel.
 6. A nyertesnek jogában áll a nyereményt másra átruházni. A nyeremény átadásának módját a nyertes és a Szervező egyezteti. A nyeremény átadásának formája írásban történik.

VII. Nyilatkozat és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

 1. A résztvevők a versenyre való regisztrációval kifejezik hogy hozzájárulásukat adják a Szervezőnek személyes adatainak kezeléséhez, amely megadja a verseny résztvevőjének azonosító adatait (név, vezetéknév, email cím, cég), valamint az adatok feldolgozásához.
  • a verseny lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából a verseny ideje alatt és azt követően,
  • a verseny résztvevőjének megfelelő azonosítása érdekében,
  • üzleti és marketingkommunikációs információk küldésére, például a Szervezőkről, azok üzleti partnereiről és más harmadik felekről.
 2. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás határozatlan ideig érvényes. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonható az info@tmlg.eu e-mail címre küldött értesítéssel.
 3. Az ily módon személyes adatokat megadó versenyző a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 sz. törvény 21. §-a értelmében jogosult a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és egyéb jogokhoz a hatályos rendelet szerint.
 4. 11. § 428/2002 sz . alapján a személyes adatok védelméről a verseny résztvevője köteles csak valós személyes adatot megadni, ellenkező esetben ezen adatok hamisságáért felelős.
 5. A személyes adatok megadásának megtagadásával vagy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Szervező nem képes megfelelően átadni a nyereményt a nyertesnek.
 6. A 428/2002sz. törvény szerinti kötelezettségek betartásáért és a személyes adatok biztonságáért a szervező felelős.
 7. Ha a versenyző jogilag nem teljesen cselkvőképesr , a hozzájárulást törvényes képviselője adja meg.

VIII. Különleges rendelkezések

 1. A Szervező fenntartja magának a végső döntés jogát a Verseny lebonyolításával kapcsolatos minden kérdésben, ideértve annak felfüggesztését, törlését, érvényességi idejét vagy szabályzatának módosítását, ideértve a jogot, hogy a kihirdetett nyereményt más, hasonló típusú nyereményre cserélje, megfelelő értékell.
 2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen versenyfeltételek megsértésének gyanúja esetén megtagadja a pályázótól a részvételi lehetőséget, és a nyereményt a nyertesnek ne adja át, különösen, ha a szabályok megsértésével nyerik el a nyereményt. Általános és speciális feltételek és jó erkölcs, a versenymechanizmussal való visszaélés esetén, a nyeremény visszavonható akár visszamenőleges hatályal is.
 3. A verseny szervezője fenntartja a jogot a Szabályzat bármikori megváltoztatására, a Verseny ellenszolgáltatás nélküli lerövidítésére, meghosszabbítására, elhalasztására, megszakítására vagy megszüntetésére.
 4. A Verseny eredménye végleges, fellebbezésnek nincs helye. A versenyzők tudomásul veszik, hogy a Szervező által meghatározottnál nagyobb értékű vagy nagyobb mennyiségű nyereményt nem igényelhetnek, nyeremény helyett pénzbeli kifizetésre nincs lehetőség.
 5. A Verseny Szervezője nem vállal felelősséget a nyereménnyel és annak felhasználásával kapcsolatos kockázatokért és kötelezettségekért. A versenyzők tudomásul veszik, hogy a fogadásokból és játékokból származó nyeremények nem visszakövetelhetőek.
 6. Abban az esetben, ha a nyertes kiskorú vagy jogilag cselekvőképtelen személy, a nyereményt törvényes képviselőjének vagy gondviselőjének adjuk át.

IX. Záró rendelkezés

Jelen Szabályzatot a verseny Szervezője tárolja. A jelen Szabályzatba a Szervezőnél jogosult betekinteni, aki ehhez jogos érdekét igazolja.