Slovníček lodiara: Plavebná dráha

Slovné spojenie plavebná dráha by mal poznať určite každý správny milovník lodí. O čo ide? Tak to si povieme v dnešnom článku.

Plavebná dráha je jednoducho povedané tá časť vodnej cesty, po ktorej sa môže pohybovať lodné plavidlo, a teda môže byť využitá na plavbu. Má svoju šírku a tvar, ktoré rozhodujú o tom, či môžu súčasne vedľa seba prechádzať plavidlá smerujú po prúde aj proti prúdu rieky. Okrem iného určujú aj možnú rýchlosť plavby.

Ďalším parametrom plavebnej dráhy je jej hĺbka. Je to práve hĺbka vody, ktorá rozhoduje o tom, koľko ton tovaru je možné prevážať na vnútrozemskom plavidle. Tonáž totiž ovplyvňuje maximálny ponor plavidla, a tak je hĺbka vody rozhodujúcim faktorom pre nákladovú účinnosť vnútrozemskej vodnej dopravy.

Plavebná dráha môže byť označená, alebo neoznačená. V prípade označenej plavebnej dráhy sa používajú cez deň kužele a v noci signalizačné svetlá zelenej a červenej farby. Stretnúť sa môžete aj s číslicou na štvorcovej dopravnej značke olemovanou červeným rámčekom, ktorá značí vzdialenosť v metroch, ktorú musia plavidlá dodržiavať od brehu, počínajúc od tejto značky.

Parametre plavebnej dráhy (schematické zobrazenie). Zdroj: via donau

Obnova plavebných dráh v Európe

Európska únia poskytuje financovanie na obnovu plavebných dráh v rámci TEN-T prostredníctvom Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA). Dlhodobým cieľom v oblasti rozvoja vnútrozemskej vodnej prepravy je budovanie a obnova transeurópskej siete TEN-T, ktorá pozostáva z riek a kanálov, ktoré umožňujú prechod plavidiel s ponorom aspoň 2,5 m. Minimálny prejazd pod mostami je stanovený na 5,25 m.

Väčšina schválených projektov na financovanie obnovy plavebných dráh, predložených jednotlivými členskými štátmi Európskej únie, sa týka skvalitňovania plavebných dráh na zlepšenie splavnosti, a to najmä zvýšením mostov a výstavby plavebných komôr.

Tags: