Ako na kapitánske skúšky na Slovensku

Ahojte,

Tak a sme tu opäť s novým článkom. Myslím si, že tento Vás bude veľmi zaujímať, a snáď Vám bude aj do budúcna prospešný.  Článok sa volá:  ,,Ako na kapitánske skúšky‘‘. Dozviete sa v ňom stručný, jednoduchý, ale výstižný návod, ako to funguje na skúškach na Slovensku , v Česku , v Nemecku , v Holandsku a v Belgicku, resp. aký by mal byť Váš postup, od podania prihlášky, cez štúdium, zaplatenie potrebných poplatkov až k snáď úspešnému ukončeniu skúšky.

K článku Vám taktiež priložím všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať v jednotlivých krajinách, napr. prihlášku, potvrdenie od lekára , pozvánku, okruhy otázok ,atď.
Keďže je k tomu pomerne veľa príloh, rozhodol som, sa že skúšky v jednotlivých štátoch budem dávať do samostatných článkov, aby ste v tom mali poriadok.

Dnes budeme pokračovať skúškou na Danajský patent na Slovensku. Osobnú skúsenosť mám so skúškou v Bratislave na dopravnom úrade.

Postup:

V prílohe pod článkom sú všetky potrebné dokumenty ako ,napr. Podmienky pre vykonanie skúšky – tento dokument si pozrite ako prvý aby ste vedeli či vôbec máte už dostatočnú prax, vek, vzdelania na absolvovanie tejto skúšky.  Ďalej je tam dokument – Termíny skúšok, tam si vyberiete termín ktorý Vám vyhovuje. Väčšinou sú tie termíny voľné, asi o to nie je až taký záujem ako v Nemecku. Ďalej je tam dokument – posudok-VMP-CLP – to je lekársky posudok o vašej zdravotnej spôsobilosti na výkon tejto práce. Toto Vám potvrdí Váš obvodný lekár, stojí to od 15 do 20 euro a nesmie to byť viac ako 3 mesiace staré. Ďalej v prílohe nájdete dokument z názvom – Skúšky odbornej spôsobilosti. Toto je celkom užitočný dokument, nájdete tu ,napr. toto :

Prílohy k žiadosti:

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • overená fotokópia dokladu o najvyššom stupni ukončeného vzdelania,
  • lekársky posudok nie starší ako 3 mesiace a čestné prehlásenie vydané podľa výnosu MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 31a zákona NR SR č. 338/2000 Z.
  z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov,
  • fotokópia preukazu odbornej spôsobilosti (pri rozšírení odbornej spôsobilosti), ak bol vydaný v zahraničí • potvrdenie o plavebnej praxi (lodnícka knižka alebo potvrdenie od zamestnávateľa),
  • doklad o uhradení správneho poplatku.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je:

 • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebných komorách SR spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 €,
  • vykonanie opravnej skúšky spoplatnené správnym poplatkom vo výške 82,50 €,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 €.

Divízia vnútrozemskej plavby Bratislava Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Ing. Veronika Šindlerová 02/48 777 619
Mgr. Elvíra Fabianová 02/48 777 619

Ďalší dokument v poradí, aby toho nebolo málo je ziadost_preukaz_CPP – toto tlačivo si vyplníte po úspešnom absolvovaní skúšky aby Vám dopravný úrad mohol vydať ,,kartičku,, o odbornej spôsobilosti. Alebo toto tlačivo sa Vám môže zísť aj pri strate Vášho preukazu a pri žiadaní o vydanie nového.

Ďalšie tlačivo je – ziadost_skuska_CPP – je to žiadosť o vykonanie skúšky. O tomto tlačive som už písal vyššie . V tomto tlačive máte taktiež ešte raz pekne po kope všetky prílohy ktoré musíte doložiť k žiadosti.

Ďalšie tlačivo v poradí je – ziadost_skuska_CPP_opravna – toto tlačivo použijete v prípade keď sa Vám nepodarí uspieť na skúške prvý či druhý krát.

Ďalej Vám tam prikladám aj tlačivo ziadost_SLK – je to žiadosť o vydanie lodníckej knižky.

Ďalšie a myslím že aj posledné tlačivo je ziadost_usekovy_preukaz –  toto tlačivo budete potrebovať ak už budete mať hotový kapitánsky patent a dostatočný počet ciest na daných úsekoch Dunaja. V takomto prípade si môžete zažiadať o ,,ďalšiu kartičku,, …

To by malo byť všetko. Teraz už len štúdium.  Čo sa týka učenia, tak Vám odporúčam buď ísť na kurz do Bratislavy, ktorý trvá jeden týždeň a stojí cca 350 eur, podľa počtu ľudí na kurze alebo si pozrite stránku www.rynskypatent.sk , kde nájdete komplet prípravu na kapitánske skúšky na Rýn, Labe a Dunaj. Stránka sa momentálne prerába, ale budú tam k dispozícii knihy v tlačovej podobe, ďalej v e-bookovej forme + možnosť ,,zapožičania,, po dobu, na ktorú budete danú literatúru potrebovať k štúdiu.