Hrubá, Netto a Superhrubá mzda na Slovensku: detailný pohľad

Hrubá mzda

Hrubá mzda predstavuje celkovú sumu, ktorú zamestnávateľ vypláca zamestnancovi pred odpočítaním akýchkoľvek daňových a odvodových povinností. Ide o výšku mzdy dohodnutú v pracovnej zmluve a zahŕňa základný plat, príplatky, bonusy a iné formy odmeňovania.

Komponenty hrubej mzdy:

 • Základný plat: Základná zložka mzdy za vykonanú prácu.
 • Príplatky: Za nadčasy, nočnú prácu, prácu počas sviatkov a pod.
 • Bonusy a prémie: Závisia od výkonu, cieľov alebo zisku spoločnosti.

Netto mzda

Netto mzda je suma, ktorú zamestnanec skutočne dostane na svoj účet po odpočítaní všetkých zákonných odvodov a daní. Ide o „čistú“ mzdu po odpočítaní sociálneho a zdravotného poistenia, a dane z príjmu.

Odpočty z hrubej mzdy:

 • Sociálne poistenie: Odvody na sociálne zabezpečenie, napríklad dôchodkové poistenie.
 • Zdravotné poistenie: Odvody na zdravotné poistenie.
 • Daň z príjmu: Progresívna daň z príjmu, ktorej výška závisí od celkovej hrubej mzdy.

Superhrubá mzda

Super hrubá mzda je menej známy, ale dôležitý pojem. Je to suma, ktorá zahŕňa hrubú mzdu zamestnanca a tiež všetky odvody, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ. Táto suma teda reflektuje celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca.

Zložky super hrubej mzdy:

 • Hrubá mzda zamestnanca: Celková mzda pred odpočítaním odvodov a daní.
 • Zamestnávateľské odvody: Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom nad rámec hrubej mzdy zamestnanca.

Príklad výpočtu mzdových komponentov

Predstavme si, že zamestnanec dostáva na ruku (t.j. netto mzda) 1,000 €.
Teraz sa pozrieme, aká by mohla byť jeho hrubá a superhrubá mzda na základe tohto čistého príjmu.

Výpočet hrubej mzdy

Hrubá mzda je suma, ktorú zamestnancovi oficiálne vypláca zamestnávateľ pred odpočítaním daní a odvodov. Ak chceme dostať netto mzdu 1,000 €, musíme zohľadniť odvody a dane, ktoré sa od tejto sumy odpočítajú.

V našom príklade predpokladáme, že odvody a dane tvoria približne 43% hrubej mzdy.
Keď to zohľadníme, vychádza nám, že hrubá mzda by mala byť približne 1,754.39 €.

Výpočet superhrubej mzdy

Superhrubá mzda je ešte vyššia, pretože zahŕňa nielen hrubú mzdu, ktorú dostáva zamestnanec, ale aj odvody, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ.
V tomto prípade predpokladáme, že zamestnávateľské odvody sú okolo 35% hrubej mzdy. Keď tieto odvody pripočítame k hrubej mzde, dostaneme superhrubú mzdu okolo 2,368.42 €. Táto suma predstavuje celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca.

Zhrnutie

 • Netto mzda (čistá mzda): To, čo zamestnanec dostane na ruku, v našom prípade 1,000 €.
 • Hrubá mzda: Celková mzda pred odpočítaním odvodov a daní, v našom prípade 1,754.39 €.
 • Superhrubá mzda: Celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca, zahŕňajúce hrubú mzdu a zamestnávateľské odvody, v našom prípade 2,368.42 €.

Rozumenie rozdielu medzi hrubou, netto a super hrubou mzdou je kľúčové pre pochopenie celkových nákladov na prácu a čistých príjmov zamestnanca na Slovensku. Hrubá mzda predstavuje dohodnutú sumu pred odpočítaním odvodov a daní, netto mzda je to, čo zamestnanec reálne dostane, a superhrubá mzda odzrkadľuje celkové náklady zamestnávateľa súvisiace so zamestnaním jedného pracovníka.

 

Tags: